Trường Mầm non 19 - 5 Tân Lập có tổng số 31 giáo viên trong đó Biên chế là 21 đ/c, hợp đồng theo QĐ 39 là 10 đồng chí. 31/31 giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo trong đó trên chuẩn là 27/31 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn. Giáo viên được sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với năng lực.

+ Khối nhà trẻ: 07 đ/c

+ MG 3 -4 tuổi: 08 đ/c 

+ MG 4-5 tuổi: 08 đ/c

+ MG 5-6 tuổi: 08 đ/c