Năm học 2021-2022 trường Mầm non 19 - 5 Tân Lập có tổng số CBGV, NV là 54 đồng chí.Trong đó 38 giáo viên chế là 38 đ/c, hợp đồng giao khoán là 14 đồng chí. 38/38 giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo trong đó trên chuẩn là 38/33 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn. Giáo viên được sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với năng lực.

👉 Các đồng chí cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, tận tâm, tận lực với nghề. Luôn được cha mẹ trẻ tin tưởng, gửi gắm con em mình khi đến trường.