Nhà trường có 4 tổ chuyên môn:

- 01 tổ nhà trẻ 

- 01 tổ MG 3 tuổi

- 01 tổ MG 4 tuổi

- 01 tổ MG 5 tuổi